KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Nowe maszyny, innowacyjne linie - potwierdzenie wartości na potrzeby instytucji finansujących i organów ścigania

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 26-01-2023

Zakres tematyczny programu szkolenia 


  1. Jak wpływa cel wyceny na sposób jej przeprowadzania:
 -  na potrzeby leasingu i zabezpieczenia bankowego;
 -  na potrzeby uzyskania dofinansowania ze środków publicznych;
 -  na potrzeby sporu sądowego lub prokuratorskich  postępowań oraz egzekucji komorniczej;
 -  na potrzeby transakcji lub do celów zarządczych.
 Analiza przypadków z praktyki rzeczoznawczej.

2. Jak odróżnić przedmiot wyceny – niematerialny [know how, patent] od materialnego: maszyna, megaukład, narzędzie, by wycenę mógł przeprowadzić rzeczoznawca o właściwych kwalifikacjach?
Analiza przypadków z praktyki rzeczoznawczej. 

3. Ustalenie rynku pierwotnego/wtórnego

 -  rozróżnienie terminu „innowacyjny” środek techniczny w skali regionu: Polska, Europa, Świat oraz w skali wewnętrznej przedsiębiorstwa;
 -  ustalenie potencjalnych dostawców;
 -  określenie możliwości dostawy przez hipotetycznych dostawców przy procedurze przetargowej;
 -  analiza rynku wtórnego pod kątem przeprowadzonej inwentaryzacji z uwzględnieniem stopnia innowacyjności.
 Analiza przypadków z praktyki rzeczoznawczej. 

4. Proces wyceny innowacyjnego środka technicznego w podziale na dwa etapy, zgodnie ze Standardem BOMIS-u:

-  ustalenie stanu faktycznego [wizja lokalna, praca maszyny pod obciążeniem, ocena stanu technicznego], ewentualne rekomendacje dla władającego lub właściciela środka technicznego;
- określenie minimalnej dokumentacji wdrożenia [protokoły dostawy, montażu, przeprowadzonych prób, zwolnienia do produkcji] oraz dokumentacji środka technicznego/megaukładu w zależności od wprowadzenia do obrotu [instrukcji obsługi, Deklaracji Zgodności WE]
 -  oszacowanie wartości środka technicznego na podstawie dostępnych danych;
 -   raport z wyceny lub opinia o wartości hipotetycznej – jakie kryteria o tym decydują?

 Analiza przypadków z praktyki rzeczoznawczej. 

  
 5. Zakres kompetencji rzeczoznawcy jako

 -  specjalisty ds. wyceny i oceny
 -  doradcy ds. inwestycji w środki i megaukłady techniczne.
 Analiza przypadków z praktyki rzeczozna

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 16.00 i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową z wykładowcą. Po każdej sesji video uczestnicy otrzymują zadanie, które należy wykonać samodzielnie.

 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych