KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Regulamin kursu

 Regulamin Kursu BOMIS® wyceny środków i megaukładów technicznych  Edycja 2023 – 2024 
 
1. Organizatorem  Kursu jest firma BOMIS® Marzena Raźniewska-Półkoszek NIP 9680394125, ul. Wojskowa 6/E5 60-792 Poznań, www.bomis.pl, e-mail: bomis@bomis.pl, tel. + 48 601 629 929, + 48 655 484 888. 
 
2. Celem Kursu jest popularyzacja wiedzy na temat szacowania wartości środków i megaukładów technicznych, w tym metodologii wyceny i Standardu BOMIS® oraz przygotowanie uczestników do Egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcze nadawane przez Fundację BOMIS®.  
 
3. Program Kursu w Edycji 2023-2024 realizowany jest wyłącznie w formie zdalnej poprzez narzędzia i kanały komunikacji elektronicznej udostępniane przez organizatora Kursu. Uczestnik ma obowiązek zapewnić sobie we własnym zakresie dostęp do łącza internetowego oraz urządzenia z przeglądarką internetową, mikrofonem oraz kamerą.  
 
4. Program Kurs składa się z Etapu I, finalizowanego uzyskaniem przez uczestnika Dyplomu ukończenia Kursu oraz z Etapu II, stanowiącego przygotowanie do Egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcze nadawane przez Fundację BOMIS®
 
5. Ramy czasowe kursu:
Etap I: od 21 września 2023 do 22 lutego 2024 r.
Etap II: od 7 marca 2024 r. do 21 marca 2024 r.
 
6. Realizacja programu Kursu wymaga osobistej obecności uczestnika na wszystkich z niżej wymienionych szkoleń w wyznaczonych w góry terminach oraz zapoznania się z obligatoryjną literaturą tematyczną. 
 
Etap I 
Uczestnictwo w 11 szkoleniach jednodniowych [każde szkolenie to 6 godzin lekcyjnych], realizowanych na żywo poprzez transmisję online  oraz samodzielna lektura literatury przedmiotu.


Tematy szkoleń
6.1.     Metodologia szacowania wartości środków i megaukładów technicznych – etap 0
6.2.     Metodologia szacowania wartości środków i megaukładów technicznych – etap I 
6.3.     Metodologia szacowania warości środków i megaukładów technicznych – etap II 
6.4.     Maszyny, urzadzenia, wymgi formalne przed eksploatacją 
6.5.     Patrzeć i widzieć, czyli kanon pracy rzeczoznawcy wyceniającego podczas wizji lokalnej
6.6     Specyfika wycena aparatury medycznej i urządzeń z obszaru medycyny estetycznej
6.7.     Oceny i wyceny maszyn jako zabezpieczeń finansowania bankowego, w tym poprzez leasing 
6.8.     Sporządzanie opinii o wartości na potrzeby sądu, prokuratury, policji
6.9.     Szanowanie wartości maszyn na potrzeby postępowań komorniczych, windykacyjnych i sprzedaży w warunkach wymuszonych 
6.10.   Oceny i wyceny maszyn na potrzeby procesów restrukturyzacyjnych lub postępowań upadłościowych 
6.11.   Rzeczoznawca ds. maszyn jako członek zespołu wyceniającego wszystkie aktywa przedsiębiorstwa.  
 
Literatura obligatoryjna
dr inż. Tadeusz Klimek,  Szacowanie wartości środków i megaukładów technicznych, Fundacja BOMIS, 2020
dr inż. Tadeusz Klimek, Przykłady z praktyki rzeczoznawczej szacowania wartości i dokumentowania stanu środków technicznych, Fundacja BOMIS, 2021 
Standard BOMIS-u, Komentarz do Standardu, Zasady etyczne postępowania rzeczoznawcy wyceniającego, dr inż. Tadeusz Klimek - plik elektroniczny lub do pobrania: www.fundacja.bomis.pl,      
 
Etap II – Uczestnictwo w dwóch szkoleniach jednodniowych [6 godzin zegarowych] realizowanych na żywo poprzez transmisję online oraz samodzielna lektura opracowań tematycznych. 
 
Tematy szkoleń
6.1.1     Warsztaty – poprawność metodologiczna przygotowania raportu z wyceny - przygotowanie do egzaminu.
6.2.2     Warsztaty – poprawność metodologiczna przygotowania raportu z wyceny – źródła informacji – przygotowanie do egzaminu.
 
Literatura
Zeszyty BOMIS-u – trzy Zeszyty wg preferencji tematycznych uczestnika. Sprzedaż Zeszytów prowadzi Fundacja BOMIS www.fundacja.bomis.pl 
7. Uczestnikiem pierwszej części Kursu może być każda osoba zainteresowana programem szkolenia i wynikającymi z poznania jego treści korzyściami osobistymi i zawodowymi. Do drugiej części Kursu, przygotowującej do Egzaminu na uprawnienia, przystąpić może wyłącznie osoba spełniająca wymogi Regulaminu Egzaminacyjnego, którego organizatorem jest Fundacja BOMIS, www.fundacja.bomis.pl.
  
8. Opłata za uczestnictwo w Kursie wynosi: 
Etap I  
- płatność jednorazowa do 7 września 2023 r. : 5 980 [pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt] zł netto + 23% VAT
- płatność w 6 ratach miesięcznych płatnych do 10 dnia każdego miesiąca: 1 180 [tysiąc sto osiemdziesiąt] zł netto + 23% VAT x 6 rat.
 
Etap II 
płatność jednorazowa: 980 [dziewięćset osiemdziesiąt] zł  netto + 23% VAT  wnoszona do 4 marca 2024 r.
 
9. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia uczestnika ze zobowiązania do zapłaty. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach, sytuacja uczestnika Kursu rozpatrywana będzie indywidualnie, by znaleźć polubowne rozwiązanie.   
 
10. Regulamin obowiązuje do 30 marca 2024 r. 

Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych