KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Regulamin egzaminacyjny

 Regulamin Kursu BOMIS®wyceny środków i megaukładów technicznych  Edycja 2021 – 2022 
 
1. Organizatorem  Kursu jest firma BOMIS® Marzena Raźniewska-Półkoszek, 
ul. Wojskowa 6/E5 60-792 Poznań, www.bomis.pl, tel. + 48 601 629 929, + 48 655 484 888. 
 
2. Celem Kursu jest popularyzacja wiedzy na temat szacowania wartości środków i megaukładów technicznych, w tym metodologii wyceny i Standardu BOMIS®oraz przygotowanie uczestników do Egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcze nadawane przez Fundację BOMIS®.  
 
3. Program Kursu w Edycji 2021-2022 realizowany jest wyłacznie w formie zdalnej poprzez narzędzia i kanały komunikacji elektronicznej udostępniane przez organizatora Kursu. Uczestnik ma obowiązek zapewnić sobie we własnym zakresie dostęp do łącza internetowego oraz urządzenia z przeglądarką internetową i mikrofonem oraz kamerą.  
 
4. Program Kurs składa się z Etapu I, finalizowanego uzyskaniem przez uczestnika Dyplomu ukończenia Kursu oraz z Etapu II, stanowiącego przygotowanie do Egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcze nadawane przez Fundację BOMIS. 
 
5. Ramy czasowe kursu:
Etap I: od 23 września 2021 do 24 lutego 2022 r.
Etap II: od 10 marca 2022 r. do 24 marca 2022 r.
  
6. Realizacja programu Kursu wymaga osobistej obecności uczestnika na wszystkich z niżej wymienionych szkoleń w wyznaczonych w góry terminach oraz zapoznania się z obligatoryjną literaturą tematyczną. 
 
Etap I 
Uczestnictwo w 11 szkoleniach jednodniowych [6 godzin lekcyjnych] realizowanych na żywo poprzez transmisję online  oraz samodzielna lektura literatury przedmiotu.
Tematy szkoleń
1.     Metodologia szacowania wartości środków i megaukładów technicznych – etap 0
2.     Metodologia szacowania wartości środków i megaukładów technicznych – etap I 
3.     Metodologia szacowania warości środków i megaukładów technicznych – etap II 
4.     Maszyny, urzadzenia, wymgi formalne przed eksploatacją 
5.     Patrzeć i widzieć, czyli kanon pracy rzeczoznawcy wyceniającego podczas wizji lokalnej
6.     Wycenaaparatury medycznej i urządzeń z obszaru medycyny estetycznej
7.     Wyceny na potrzeby banków i firm leasingowych
8.     Wyceny na potrzeby sądu prokuratury policji
9.     Nowe maszyny, innowacyjne linie – potwierdzanie wartości na potrzeby instytucji finansujących i organów ścigania
10.  Wycen na potrzeby firm ubezpieczeniowych
11.  Wycena pojazdów specjalistycznych.
 
Literatura
dr inż .Tadeusz Klimek,  Szacowanie wartości środków i megaukładów technicznych,Fundacja BOMIS, 2020
dr inż. Tadeusz Klimek, Przykłady z praktyki rzeczoznawczej szacowania wartości                                         i dokumentowania stanu środków techniznych, Fundacja BOMIS, 2021 
Andrzej Półkoszek, Podstawy ekonomii  i finansów dla rzeczoznawcy wyceniającego– skrypt tematyczny
dr inż. Tadeusz Klimek, Słownik terminologiczny wyceny maszyn i urządzeń nie tylko dla rzeczoznawców, BOMIS, 1999 r.   
 
Etap II – Uczestnictwo w dwóch szkoleniach jednodniowych [6 godzin zegarowych] realizowanych na żywo poprzez transmisję onlineoraz samodzilena lektura opracowań tematycznych. 
 
Tematy szkoleń
1.     Warsztaty –poprawność metodyczna przygotowania raportu z wyceny - przygotowanie do egzaminu.
2.     Warsztaty – poprawność metodyczna przygotowania raportu z wyceny – źródła informacji – przygotowanie do egzaminu.
 
Literatura
Zeszyty BOMIS-u – trzy Zeszytywg preferencji tematycznych uczestnika.
 
7. Uczestnikiem pierwszej części Kursu może być każda osoba zainteresowana programem szkolenia i wynikającymi z poznania jego treści korzyściami osobistymi i zawodowymi. Do drugiej części Kursu – przygotowującej do Egzaminu na uprawnienia przystąpić może wyłącznie osoba spełniająca wymogi Regulaminu Egzaminacyjnego, którego organizatorem jest Fundacja BOMIS.
 
 
8. Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi: 
Etap I  
- płatność jednorazowa do 15 września: 4 950 [cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt] zł netto + 23% VAT
- płatność w 6 ratach miesiecznych płatnych do 10 dnia każdego miesiąca: 890 [osiemset dziewięćdziesiąt] zł netto + 23% VAT x 6 rat.
 
Etap II 
płatność jednorazowa: 900 [dziewięćset] zł  netto + 23% VAT do  wnoszona do 4 marca 2022 r.
 
9. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia uczestnika ze zobowiazania do zapłaty. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiajacych uczestnictwo w zajęciach, sytuacja uczestnika Kursu rozpatrywana bedzie indywidualnie, by znaleźć polubowne rozwiązanie.   
 
10. Regulamin obowiązuje do 9 czerwca 2022 r. 

Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych