KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Patrzeć i widzieć, czyli kanon pracy rzeczoznawcy wyceniającego podczas wizji lokalnej

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 23-11-2023

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 16.00 i podzielone jest na pracę samodzielną oraz grupową z wykładowcą. 

 Copyright by BOMIS & Tadeusz Klimek.  All rights reserved.
 
Sesja I 10.00 – 11.30 
 
1.    Jak klienci formułują zapytania o usługi rzeczoznawcze? Przykłady z praktyki rzeczoznawczej BOMIS-u. 
a.   klienci indywidualni;
b.   instytucje finansujące;
c.   korporacje z udziałem Skarbu Państwa;
d.   organy sądowe i ścigania.


2.    Jaki nadać kształt ofercie na usługę rzeczoznawczą wobec 
-      braków informacyjnych ze strony adresata oferty;
-      zastrzeżeń formalnych wynikających z umów NDA lub innych ograniczeń prawnych; 
-      nieplanowanych ograniczeń wynikających np. z sytuacji pandemicznej.  
 
Przerwa: 11.30 – 11.45 
 
Sesja II 11.45 – 12.30 
 
3.    Jak poprawnie sformalizować zamówienie usługi, by można ją było zrealizować zgodnie w założeniami ofertowymi oraz uzyskać zapłatę za wykonaną pracę, bez względu na jej rezultat?


4.    Jak przygotować klienta na wizytę rzeczoznawcy lub zespołu rzeczoznawców  w miejscu przeprowadzenia oględzin?  
Wymogi wynikające z Standardu BOMIS-u i Zasad Etycznych Rzeczoznawcy Wyceniającego BOMIS-u;
Wymogi wewnętrze organizacji klienta.
 
Przerwa 12.30-  12.45  
 
Sesja III 12.45 – 14.00 
 
5.    Uzasadnienie znaczenia sekwencji: „Chcieć: patrzeć, żeby widzieć, widzieć, żeby myśleć, myśleć, żeby rozumieć, rozumieć, żeby pojmować”.
 
 
6.    Okoliczności obligatoryjne, które należy roz-patrzeć po to, żeby prze-widzieć.
 
6.1     Informacje wstępne dotyczące przedmiotu opiniowania lub szacowania udostępnione przed oględzinami.
6.2     Identyfikacja przedmiotu opiniowania na podstawie dokumentacji i w wyniku oględzin.
6.3     Skrócony opis i podstawowe dane nominalne środka technicznego na podstawie informacji zawartych  w dokumentacji i w wyniku oględzin.
6.4     Uwagi istotne w odniesieniu do dokumentacji przedmiotu opiniowania.
6.5     Dotrzymanie istotnych warunków użytkowania, serwisowania i konserwacji wynikłych z dokumentacji.
6.6     Zakres przeprowadzonych napraw i operacji utrzymania ruchu.
6.7     Przebieg eksploatacji na podstawie dokumentacji użytkownika i raportów serwisowych.
6.8     Nieprawidłowości w działaniu przedmiotu opiniowania dostrzeżone w czasie testu podczas oględzin.
6.9     Ustalenia w wyniku oględzin wraz z oceną zakresu uszkodzeń i stanu elementów, podzespołów i zespołów opiniowanego środka technicznego.
6.10       Wyniki ewentualnych badan specjalistycznych.
6.11       Wskazanie działań celowych i koniecznych.
6.12       Uwagi dodatkowe.
6.13       Opinia i wnioski końcowe.
 
 
Praca indywidualna uczestników 14. 00 – 14.30 
 
Sesja IV 14.30 – 16.00 
 
7            Sposób patrzenia - oględziny i ich możliwy do przeprowadzenia zakres.
 
7.1     Wskazanie przebiegu oględzin i ich zakresu rzeczowego w zależności od stanu przedmiotu oględzin. 
 
8.  Patrzenie na dokumenty i rodzaje dokumentów typowych
 
8.1   Umowa lub kontrakt sprzedaży z załącznikami, m.in. dotyczącymi terminów dostawy, składników ceny zakupu, gwarancji, itd.
8.2    Potwierdzenie zamówienia.
8.3    Faktura lub faktury zakupu.
8.4    Dokumenty OT przyjęcia środka lub megukładu do ewidencji księgowej.
8.5    Protokół zdawczo – odbiorczy, protokół przekazania, protokół odbioru, protokół uruchomienia z uwagami  
        lub bez uwag.
8.6    Deklaracja Zgodności WE/UE.
8.7     Dokumenty dopuszczenia do użytkowania, dopuszczenia do eksploatacji w tym dokumentacja specjalistyczna, taka jak: protokoły TDT, świadectwa ADR, świadectwa legalizacji oraz książki: rewizyjne UDT, konserwacji, napraw, przeglądów, paszporty.
8.8     Dokumentacja projektowo – konstrukcyjna.
8.9     Zasady pozyskiwania dokumentacji koniecznej i przydatnej.
 

 

 

 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych