KURS WYCENY ŚRODKÓW
I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH

Metodologia szacowania wartości środków i megaukładów technicznych - etap I

Kategoria: ETAP I – DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU
Data: 03-10-2024

Copyright by BOMIS®. All rights reserved.

Zakres tematyczny programu szkolenia 

1. Elementy teorii konstruowania i projektowania; środki i megaukłady techniczne i ich rodzaje; system; wejście - wyjście - działanie.

2. Szacowanie wartości środków i megaukładów technicznych w podejściu kosztowym; metody wyceny.

3. Metoda deprecjacji wartości; ubytek wartości z przyczyn fizykochemicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych.

4. Metoda analizy wieku i okresu „życia”; zmiany wartości w czasie; wpływ napraw; wartość resztkowa.

5. Ocena stanu technicznego; sposoby oceny i miary zużycia.

6. Szacowanie wartości środków i megaukładów technicznych w podejściu porównawczym; metody wyceny; transakcje porównywalne, atrybuty.

7. Metoda analizy trendu zmian cen ofertowych.

8. Metoda porównania parami.

9. Metoda porównania bezpośredniego.

10. Metody analizy bezpośredniej.

11. Podejście mieszane; metoda relacji wartości.

12. Podstawowe różnice pomiędzy wyceną maszyn i urządzeń, a wyceną nieruchomości; kryteria trwałego związku środków i megaukładów technicznych z nieruchomością; standard VI.I.

 

Organizacja pracy podczas szkolenia 

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00. 

 

powrót do programu
Kurs wyceny środków i megaukładów technicznych